Seminārs “Rokasgrāmata grāmatvedim uzņēmuma risku samazināšanā ”

Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Latgales uzņēmējdarbības centru,   2019. gada 29. oktobrī  plkst. 11.00, aicina uz semināru “Rokasgrāmata grāmatvedim  uzņēmuma risku samazināšanā ”

Semināra norises vieta – Vidzemes iela 2b, Balvi, Balvu novada pašvaldības  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās.

Semināru vada: Agris Svare
nodokļu un darba tiesību eksperts – 25 gadu pieredze nodokļu un darba tiesību sfērā, darba pieredze: LR Labklājības ministrija, darbs pie likumdošanas; VSAA – nodokļu auditors, direktora vietnieks; VID centrālais aparāts. Šobrīd – pasniedzējs, uzņēmumu un iestāžu pārstāvība VID, VDI, tiesā, problēmu risināšana darba attiecību un nodokļu jautājumos. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2019” apbalvos 11 uzņēmējus

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2019 jeb uzņēmēju balle notiks š.g. 22. novembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā.  Ballē muzicēs grupa  “Credo”.

PIETEIKŠANĀS (obligāta!) LĪDZ 13.11. 2019, aizpildot anketu šeit ​​ vai ierodoties personīgi Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš piezvanot 26461435).
Uzņēmēju ballē godinās uzvarētājus, kuri noteikti Balvu novada pašvaldības konkursa “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019” rezultātā, šādās nominācijās:
Gada lauksaimnieks: zs „ IČMALAS”, īpašnieks  Jānis Romāns, Krišjāņu pagasts
Novada tēla popularizētājs: SIA „ Čivix ”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, Balvi, biedrība “Motok lubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis, Balvi
Gada jaunais uzņēmējs: Emīls Jauntēvs, Balvu pagasts
Gada pakalpojumu sniedzējs: SIA „ Marbera”, valdes locekle Mārīte Berķe, Lazdulejas pagasts
Gada tirgotājs: SIA „ LEKOS”, valdes priekšsēdētāja Ludmila Šupilova, Kubulu pagasts
Gada mājražotājs: IK ”Kolnasāta”, īpašnieks Dainis Rakstiņš, Bērzpils pagasts
Gada amatnieks: „ Benorse”- koka dizains, Elīna Kalniņa,  Balvu pagasts
Gada ģimenes uzņēmums: Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone -Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts
 Gada darba devējs: SIA „ LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts
Gada sadarbības partneris: IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Balvu novada un Ziemeļlatgales uzņēmējiem lieliska iespēja bez maksas saņemt individuālu atbalstu no profesionāļiem!

lat rus EU

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Biedrība “Radošās Idejas” sadarbībā ar diviem partneriem – Balvu novada pašvaldību un Dedoviču rajona Centrālo bibliotēku – īsteno pārrobežu projektu “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” no 2019. gada 31. maija līdz 2021. gada 30. maijam.

Projekta mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību Balvu novadā un Ziemeļlatgalē, kā arī Dedoviču un Pleskavas reģionā Krievijā, sniedzot sīkajam un mazajam uzņēmējam (atbilstoši MVU definīcijai EK regulai 800/2008) dažādas atbalsta iespējas caur kopīgām pārrobežu aktivitātēm. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Izsludināta pieteikšanās «Latgales Tūrisma Gada balvai 2019»

Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” izsludina pieteikšanos Latgales reģiona Tūrisma Gada balvai 2019. Šogad gada balva tiks pasniegta jau 5-to reizi un svinīgā ceremonija norisināsies 8. novembrī Krāslavas pils kompleksa staļļos (Pils iela 10, Krāslava). Pirms svinīgās ceremonijas noritēs arī Latgales tūrisma Gada konference. Kā ik gadu konferencē piedalīsies dažādu jomu tūrisma nozares profesionāļi, iepazīstinot ar nozares aktualitātēm Latvijas un pasaules mērogā (detalizēta konferences programma tiks publicēta tuvākajā laikā).  Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām “Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2019.gada 23.-24. oktobrī organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Mācību norises vietas: Viļakas klostera ēka (Klostera iela 1, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583).Viktora Sobola saimniecība (Vītoliņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587) un z/s “Ezerlīči” (Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572).

Mācību norises laiks: 2019.gada 23.oktobris plkst. 10:00-17:00 un 24.oktobris plkst.9:00-17:00 Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

SIA “LLKC” Balvu konsultāciju birojs organizē pieredzes braucienu uz Raunu

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina pieteikties interesentus pieredzes apmaiņas braucienam. Tiek komplektēta vismaz 15 cilvēku grupa vienas dienas braucienam 2019.gada 29.oktobrī uz četriem uzņēmumiem Raunas novadā.

Pieredzes brauciena tēma: “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana” Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Balvu rajona partnerība aicina tūrisma uzņēmējus piedalīties divos semināros par tūrisma attīstību Latgales reģionā

15. oktorbrī 15:00 SIA “Marbera” telpās Balvu novada Egļuciemā (Jasmini-8, Egļuciems, Lazdulejas pagasts) seminārs projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” ietvaros.

Semināra mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes koncepciju.
Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LATGALES reģiona JAUNIEŠUS aicina piedalīties 2019.gada rudens informatīvo pasākumu ciklā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”

LATGALES reģiona JAUNIEŠUS aicina piedalīties 2019.gada rudens informatīvo pasākumu ciklā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”

2019.gada 18.oktobrī plkst. 13:30 – 15:00 Baltinavā, Baltinavas novadā    Baltinavas vidusskolā, Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicina uz tikšanos izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā atmosfērā 1.5 stundas garumā dalītos pārdomās par nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem un noklausītosBenorse koka dizaina  amatnieces Elīnas Kalniņas pieredzes stāstu. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Esi uzņēmējs Balvu novadā!

Facebooktwitter

Balvu novada tūrisma objektos viesojas Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji

3. un 4. oktobrī notika ikgadējais Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens Latgales tūrisma uzņēmējiem un speciālistiem. Brauciena pirmajā dienā dalībnieki iepazina vairākus Ziemeļlatgales tūrisma objektus – Rančo “Ozolmājas” Balvu pagastā, Arnitas Melbergas labsajūtu darbnīcu Balvos, Koka gudrību darbnīcu un viesu namu “Rūķīši” Rugājos, Stompaku purva taku, zs Kotiņi un Rekovas dzirnavas Viļakas novadā.
Paldies saimniekiem par viesu uzņemšanu! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter