Mazā biznesa diena 16. novembrī visā Latvijā

Facebooktwitter

Pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2019” apbalvos 11 uzņēmējus

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2019 jeb uzņēmēju balle notiks š.g. 22. novembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā.  Ballē muzicēs grupa  “Credo”.

PIETEIKŠANĀS (obligāta!) LĪDZ 13.11. 2019, aizpildot anketu šeit ​​ vai ierodoties personīgi Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, iepriekš piezvanot 26461435).
Uzņēmēju ballē godinās uzvarētājus, kuri noteikti Balvu novada pašvaldības konkursa “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019” rezultātā, šādās nominācijās:
Gada lauksaimnieks: zs „ IČMALAS”, īpašnieks  Jānis Romāns, Krišjāņu pagasts
Novada tēla popularizētājs: SIA „ Čivix ”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, Balvi, biedrība “Motok lubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis, Balvi
Gada jaunais uzņēmējs: Emīls Jauntēvs, Balvu pagasts
Gada pakalpojumu sniedzējs: SIA „ Marbera”, valdes locekle Mārīte Berķe, Lazdulejas pagasts
Gada tirgotājs: SIA „ LEKOS”, valdes priekšsēdētāja Ludmila Šupilova, Kubulu pagasts
Gada mājražotājs: IK ”Kolnasāta”, īpašnieks Dainis Rakstiņš, Bērzpils pagasts
Gada amatnieks: „ Benorse”- koka dizains, Elīna Kalniņa,  Balvu pagasts
Gada ģimenes uzņēmums: Rančo „ Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone -Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts
 Gada darba devējs: SIA „ LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts
Gada sadarbības partneris: IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Latgales reģiona tūrisma konference

2019. gada 8. novembrī 12:00 Krāslavā, grāfu Plāteru pils kompleksa stallī (Pils iela 10) notiks ikgadējā Latgales reģiona tūrisma konference. Konferences noslēgumā – “Latgales tūrisma gada balvas 2019” pasniegšana un laureātu godināšana.
Programma

Dalības pieteikšanas konferencē, aizpildot anketu šeit.

Facebooktwitter

Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru, 29.  oktobrī Balvos, organizēja    semināru  uzņēmumu grāmatvežiem  „ Rokasgrāmata  grāmatvedim uzņēmuma risku  samazināšanā”.
Semināru vadīja lektors  Agris Svare – nodokļu un darba tiesību eksperts, ar 25 gadu pieredzi nodokļu un darba tiesību sfērā, ar darba pieredzi LR Labklājības ministrijā, VSAA – nodokļu auditors,  VID. Šobrīd – lektors,  pārstāv uzņēmumus un iestādes  problēmu risināšanā darba attiecību un nodokļu jautājumos.
Semināru apmeklēja 24 dažādu nozaru uzņēmumu grāmatveži  no  Balvu  un blakus Rugāju un Viļakas novadiem.
Seminārā tika apskatītas tēmas par finanšu risku novērtēšanas rīkiem uzņēmumā, gatavošanos VID auditam un tematiskajām pārbaudēm,  kā arī fizisko personu datu aizsardzības risku mazināšanu, darījumu noformēšanu un  darba laika uzskaites  riska faktoriem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Eiropas Savienības programmas Horizon2020 projekta KET4CleanProduction viena no aktivitātēm ir mikrograntu jeb inovācijas vaučeru konkursu organizēšana maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Mikrogranti ir paredzēti, lai MVU ieviestu efektīvākas un videi draudzīgākas ražošanas tehnoloģijas, un tie tiek piešķirti konkursu kārtībā. Projektu konkursos ir tiesīgi piedalīties tikai ražojoši MVU. Mikrogranti ir jāizlieto MVU sadarbībai ar galveno pamattehnoloģiju (Key Enabling Technologies, KET) tehnoloģiju centriem (KET Technology Centres, KET TC).
Projekti
Maksimālais finansējums projektam ir 50 000 €. Dotācija sedz 70% no kopējām projekta izmaksām. Tātad, ja projekta kopējā izmaksas ir 71 429 €, tad MVU projektā ir jāpiedalās ar 21 429 €. MVU savu ieguldījumu projektā var tērēt pats dažādiem, ar projektu saistītiem darbiem, piemēram, uzņēmumā strādājošo, kas veic sagatavošanās darbus projekta rezultātu ieviešanai, darba algām, tehnoloģiju centru apmeklējumiem u.tml. MVU nav jāveic tieša naudas iemaksa, un nav nepieciešami detalizēti pārskati par to, kā tas ir izlietojis savu ieguldījumu. Tomēr finanšu dokumenti ir jāsaglabā negaidītas revīzijas gadījumam. Praktiski tas nozīmē, ka finansējumu (50 000 €) saņem KET TC darbu veikšanai, bet MVU saņem darba rezultātus. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs “Rokasgrāmata grāmatvedim uzņēmuma risku samazināšanā ”

Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Latgales uzņēmējdarbības centru,   2019. gada 29. oktobrī  plkst. 11.00, aicina uz semināru “Rokasgrāmata grāmatvedim  uzņēmuma risku samazināšanā ”

Semināra norises vieta – Vidzemes iela 2b, Balvi, Balvu novada pašvaldības  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās.

Semināru vada: Agris Svare
nodokļu un darba tiesību eksperts – 25 gadu pieredze nodokļu un darba tiesību sfērā, darba pieredze: LR Labklājības ministrija, darbs pie likumdošanas; VSAA – nodokļu auditors, direktora vietnieks; VID centrālais aparāts. Šobrīd – pasniedzējs, uzņēmumu un iestāžu pārstāvība VID, VDI, tiesā, problēmu risināšana darba attiecību un nodokļu jautājumos. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Balvu novada un Ziemeļlatgales uzņēmējiem lieliska iespēja bez maksas saņemt individuālu atbalstu no profesionāļiem!

lat rus EU

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Biedrība “Radošās Idejas” sadarbībā ar diviem partneriem – Balvu novada pašvaldību un Dedoviču rajona Centrālo bibliotēku – īsteno pārrobežu projektu “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” no 2019. gada 31. maija līdz 2021. gada 30. maijam.

Projekta mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību Balvu novadā un Ziemeļlatgalē, kā arī Dedoviču un Pleskavas reģionā Krievijā, sniedzot sīkajam un mazajam uzņēmējam (atbilstoši MVU definīcijai EK regulai 800/2008) dažādas atbalsta iespējas caur kopīgām pārrobežu aktivitātēm. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Izsludināta pieteikšanās «Latgales Tūrisma Gada balvai 2019»

Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” izsludina pieteikšanos Latgales reģiona Tūrisma Gada balvai 2019. Šogad gada balva tiks pasniegta jau 5-to reizi un svinīgā ceremonija norisināsies 8. novembrī Krāslavas pils kompleksa staļļos (Pils iela 10, Krāslava). Pirms svinīgās ceremonijas noritēs arī Latgales tūrisma Gada konference. Kā ik gadu konferencē piedalīsies dažādu jomu tūrisma nozares profesionāļi, iepazīstinot ar nozares aktualitātēm Latvijas un pasaules mērogā (detalizēta konferences programma tiks publicēta tuvākajā laikā).  Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām “Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2019.gada 23.-24. oktobrī organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Mācību norises vietas: Viļakas klostera ēka (Klostera iela 1, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583).Viktora Sobola saimniecība (Vītoliņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587) un z/s “Ezerlīči” (Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572).

Mācību norises laiks: 2019.gada 23.oktobris plkst. 10:00-17:00 un 24.oktobris plkst.9:00-17:00 Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

SIA “LLKC” Balvu konsultāciju birojs organizē pieredzes braucienu uz Raunu

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs aicina pieteikties interesentus pieredzes apmaiņas braucienam. Tiek komplektēta vismaz 15 cilvēku grupa vienas dienas braucienam 2019.gada 29.oktobrī uz četriem uzņēmumiem Raunas novadā.

Pieredzes brauciena tēma: “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana” Turpiniet lasīt

Facebooktwitter