Muzeji varēs saņemt atbalstu arī būvniecībai

Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.755 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana””, ko šodien, 5. martā, apstiprināja valdība. Turpmāk pretendenti varēs ieguldīt arī būvniecībā, kā arī ir palielināta vienam pretendentam pieejamā atbalsta summa.

Konkursa nākamo kārtu plānots izsludināt tuvākajā laikā pēc MK noteikumu grozījumu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Konkursa ietvaros atbalsta pretendenti varēs būt:

  • ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas un ap­strādes nozari saistīts akreditēts muzejs, institūcija, kuras struktūrvienība ir akreditēts muzejs, vai pašvaldība, kuras iestāde ir akreditēts muzejs;
  • profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu lauksaimnie­cības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozares profesionālās izglītības programmu un ir izvietota valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, kura teritorija pieejama sabiedrības apskatei.

Līdz grozījumu veikšanai no pasākuma finansējuma tika atbalstīta lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana, ja projektā netika paredzēta būvniecība. Tomēr ne vienmēr muzejs var kultūras mantojumu saglabāt, neuzbūvējot, piemēram, krājumu glabātuvi. Tādēļ tika nolemts turpmāk paredzēt arī papildu aktivitāti – atbalstu investīcijām būvniecībā.

Līdz grozījumiem Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 3.ass pasākuma nosacījumos, ko rosināja izmaiņas ES normatīvajos dokumentos, atbalsta pretendentiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā nebija iespējams pieteikties atbalstam atkārtoti un kopējais pieejamais atbalsts vienam pretendentam bija 140 000 latu visā plānošanas periodā. Pēc veiktajiem grozījumiem arī pasākumā „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” nolemts septiņu gadu vietā ieviest trīs gadu ierobežojumu, kurā kopējā viena pretendenta pieejamā publiskā finansējuma summa var de minimis* sasniegt 140 000 latu, kā arī iespēju pieteikties atbalstam atkārtoti. Tātad vienā plānošanas periodā pretendents atbalstam pasākumā var pieteikties divas reizes, saņemot maksimālo iespējamo de minimis atbalsta sumu – 280 000latu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumiem- MK mājaslapā.

* Eiropas Komisija ir ieviesusi de minimis atbalsta jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200 000 augšējo robežu (200 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu dienā, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu) trīs gadu laika posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma 107. panta 1.punkts. Savukārt komercsabiedrībām, kuras darbojas autotransporta nozarē, par de minimis atbalsta augšējo robežu tiek uzskatīta summa, kas trīs gadu laikā nepārsniedz EUR 100 000 eiro (Finanšu ministrijas skaidrojums).

Facebooktwitter