BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRS PIEDĀVĀ APGŪT NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Izmanto iespēju papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas bez maksas vai maksājot tikai 30 % !
BALVU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRS, īstenojot Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projektu “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, PIEDĀVĀ APGŪT SEKOJOŠAS NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
VALSTS VALODA (pamata, vidējais un augstākais prasmes līmenis)
ANGĻU VALODA (bez priekšzināšanām); (ar priekšzināšanām)
VĀCU VALODA (bez priekšzināšanām); (ar priekšzināšanām)
KRIEVU VALODA (bez priekšzināšanām); (ar priekšzināšanām)
DATORPRASMES (bez priekšzināšanām); (ar priekšzināšanām)
WEB LAPAS IZSTRĀDE
ATTĒLU DIGITĀLĀS APSTRĀDES- ADOBE PHOTOSHOP
GRĀMATVEDĪBAS PAMATI
PRAKTISKĀ LIETVEDĪBA
APRĒĶINU VEIKŠANA AR MS EXCEL
DARBA TIESĪBAS
NVO DIBINĀŠANA UN VADĪBA
KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA
AKTIERMEISTARĪBA, REŽIJA UN SKATUVES RUNAMūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
ir vecumā virs 45 gadiem,
ja ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no šiem kritērijam:
· ir noteikta invaliditāte;
· ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem;
· persona atzīta par trūcīgu.
nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
pēdējo divu gadu laikā nav bijusi dalība izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā “Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”.

Apmācību kupona vērtība

Ja persona, kura pretendē uz apmācību kuponu, atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības un VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot orģinālu);
ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu);
līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).
NVA sedz mācību maksu pilnā apjomā, nepārsniedzot 250 latus:
atkarībā no izglītības iestādes noteiktajām izmaksām** par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi līdz 250 latiem;
atkarībā no izglītības iestādes noteiktajām izmaksām** par neformālās izglītības programmas apguvi līdz 3 latiem par stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latus.

**Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpību sedz nodarbinātā persona.

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 30% apmērā no mācību maksas, kas ir līdz 250 Ls. NVA atbalsta maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 175 latus.
Vairāk informācijas par kuponu saņemšanu http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=2913&from=0 vai personīgi NVA Balvu filiālē: Bērzpils iela 2a, Balvi, LV-4501; fakss 64522582,balvi@nva.gov.lv

 

Facebooktwitter