Semināri par izmaiņām būvniecības procesā līdz ar jaunā Būvniecības likuma stāšanos spēkā

 

Ar mērķi informēt par galvenajām izmaiņām būvniecības procesā līdz ar jaunā Būvniecības likuma stāšanos spēkā 2014.gada 1.februārī, Ekonomikas ministrija ir uzsākusi reģionālo semināru ciklu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem un visiem citiem interesentiem.
Š.g. 12.novembrī notiks Zemgales reģionālais seminārs Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Krustpils novada domes konferenču zālē, semināra sākums plkst.11.00.
Dalību seminārā aicinām pieteikt līdz š.g.11.novembrim plkst.16.00 tiešsaistē: šeit vai pa tālruni 65207419 vai 28356611, vai sūtot uz e-pastu natalija.gerasimova@zpr.gov.lv norādot vārdu, uzvārdu, iestādi, ko pārstāvat, tālruni vai e-pastu.
Ekonomikas ministrijas speciālisti informēs Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvjus par jaunā Būvniecības likuma piemērošanas jomām, iestāžu kompetences jautājumiem, saistītajiem normatīvajiem aktiem, kā arī par sabiedrības informēšanas par būvatļauju kārtību, būvatļaujas apstrīdēšanas kārtību, būvspeciālistu kompetences novērtēšanas kārtību, būvkomersantu kvalifikācijas jautājumiem un Būvniecības informācijas sistēmas darbību.
Līdz šim ir noticis informatīvais seminārs Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem. Semināru cikla noslēgums iecerēts 2.decembrī Rīgā. Detalizētāka informācija par semināru sekos.
Jauno Būvniecības likumu Ekonomikas ministrija sagatavoja ar mērķi radīt mūsdienīgu būvniecības procesa tiesisko regulējumu, kas harmonizētu nacionālo likumdošanu ar ES tiesību aktiem un veicinātu būvniecības nozares attīstību, kā arī sekmētu sabiedrības iespējas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, nodrošinot maksimālu būvniecības ierosinātāja un sabiedrības interešu aizsardzību, kas balstīta uz likumprojekta būtību – būvniecība ir teritorijas plānojuma realizācija.
Likums paredz vienkāršot būvniecības administratīvo procesu, atsakoties no daudzajiem starplēmumiem, tādējādi būtiski uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un piesaistot vietējos un ārvalstu investorus. Tāpat likumā ir skaidri noteikta katras institūcijas kompetence būvniecības jomā, lai noteiktu šīs institūcijas atbildību un noteiktu, kādus lēmumus attiecīgā iestāde ir tiesīga pieņemt būvniecības procesā.

Galvenās izmaiņas būvniecības procesā līdz ar jaunā Būvniecības likuma stāšanos spēkā:

  • būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus.
  • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar vai bez nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.
  • būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Plašāka informācija par pieņemto Būvniecības likumu pieejama šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=258572.

Facebooktwitter