Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” rakstiskā izsolē izsola nomas tiesības

Balvu  novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”  pirmreizējā rakstiskā izsolē veic nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām  telpām  Vidzemes iela 2B, Balvi, Balvu novads.
Pretendentiem ir iespēja nomāt nedzīvojamās telpas:

nr.1 (kadastra numurs  38010010454001) ar kopējo platību 41.0 m2,
nr.3 (kadastra numurs  38010010454001) daļu  16.0 m2 platībā, kuru nomnieks no blakus telpas atdala ar norobežojošu sienu,
nr. 40 (kadastra numurs  38010010454001)  ar kopējo platību   37.8 m2,
nr. 41  (kadastra numurs  38010010454001)  ar kopējo platību   35.8 m2,
nr. 42  (kadastra numurs  38010010454001)  ar kopējo platību   77.8 m2,
Nosacītā nomas maksa EUR 2.33 par m2 (divi euro un trīsdesmit trīs euro centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN.
Iznomāšanas mērķis – uzņēmējdarbības attīstīšana.
Iznomāšanas termiņš 1 (viens) gads.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, Vidzemes ielā 2B, Balvos, katru darbdienu no 2015. gada 11. februāra līdz 2015. gada 17. februārim no plkst. 1000 līdz 1200.
Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” direktoru Viktoru Šļuncevu  (mob.t.29110896).
Izsole notiks 2015. gada 18.  februārī plkst.1000 Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, Vidzemes ielā 2B, Balvos (konferenču zālē, starpstāvā).
Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada  pašvaldības mājas lapā  www.balvi.lv un  Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” mājas lapā www.zlbc.lv  un  Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”, Vidzemes ielā 2B, Balvos katru darba dienu no 2015. gada 11.februāra  līdz 2015.gada 17. februārim  no  plkst. 1000 līdz plkst.1200.

pielikums Nr.1_līguma projekts-18.02.2015
pielikums Nr.2_izsoles_noteikumi_18.02.2015

Facebooktwitter