Apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem!

afisa_2-kartaBiedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:
1.1. rīcībā “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”, rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums – 198 872.69 EUR.
1.2. rīcībā “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”, rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums – 30 102.83 EUR.
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 28.03.2017.- 28.04.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00

Projektu iesniegums var iesniegt:
1) Biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, papīra formā divos eksemplāros un pieteikuma elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā;
2) Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) – https://eps.lad.gov.lv/login
3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

23. martā plkst. 10:00 – 13:00 Seminārs potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem Balvos, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b) 

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Grozījumi Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam) un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā: Tautas ielā 1, Balvi, LV-4501, kā arī biedrības mājas lapā – http://balvi.partneribas.lv/ sadaļā “LEADER 2014.- 2020.”.
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/ un biedrības mājas lapā http://balvi.partneribas.lv/

Kontaktinformācija – Ilze Daukste, kontakttālrunis 27070899;
e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com

 

Facebooktwitter