Biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Balvu novadā!”

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā!”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Granta pretendents ir fiziska persona, kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas.
Grantu piešķir:
1) uzņēmuma reģistrācijas izmaksām;
2) izejmateriālu iegādes izmaksām;
3) iekārtu un inventāra iegādei;
4) mārketinga izmaksām.

Biznesa ideju konkursa pieteikumu iesniegšana no 2019.gada 8.aprīļa līdz 7.maijam plkst.16.00

Konkursa nolikums
DE MINIMIS Veidlapa
Vērtēšanas kritēriji
Pieteikums -Esi uzņemejs Balvu novadā- 2019

Konkursa rīkotāja kontaktpersona papildus informācijai – uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2b, Balvos, e-pasts biznesacentrs@balvi.lv, tel.nr.  26461435.

Facebooktwitter