Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas“.

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijā saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.

Atbalsta pretendents var būt:
1) biedrība, kas vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, un vismaz piecu tās biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
2) pašvaldība;
3) valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona.

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 11. februāra līdz 2013.gada 1.novembrim.

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 746 997 apmērā.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2014. gada 31. decembris. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts. Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 67027235). 

 

Facebooktwitter