Balvu novada pašvaldība piešķir nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar 2020. gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”” ir piešķīrusi nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu šādiem komersantiem: SIA „DUETS ZA”; SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības REHABILITĀCIJAS CENTRS”; Jeļena Golovneva.

Tā kā mācības notiek attālināti, uzņēmumi, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, pilnā apmērā atbrīvoti no telpu nomas maksas un nomas maksas par virtuves iekārtu izmantošanu: SIA „SENDA DZ”, SIA „VALDOGS”.

Nomnieki, kuri vēlas pieteikties nomas maksas atlaidei vai atbrīvojumam, pašvaldībai ir jāiesniedz iesniegums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 180. Lai pieteiktos valsts atbalstam, komersantam vienlaikus ir jāatbilst visiem kritērijiem:
1) komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī vai maijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros komersants faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %.
2) komersantam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par EUR 1000, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3) komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
4) komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.

Papildus informācijai: terezija.zaceva@balvi.lv vai 26370519.

Facebooktwitter