Tiek izsludināts konkurss “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2020”

Ar mērķi apzināt un godināt Balvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Balvu novadā, un stiprināt lokālpatriotismu, Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2020”.

Konkursa norises laiks 2020. gada 1. oktobris – 2020. gada 30. oktobris

Konkursā noteiktas 9 nominācijas:

  • Gada lauksaimnieks”

  • Novada tēla popularizētājs”

  • Gada jaunais uzņēmējs”

  • Gada pakalpojumu sniedzējs”

  • Gada tirgotājs”

  • Gada sadarbības partneris”

  • Gada mājražotājs/amatnieks”

  • Gada ģimenes uzņēmums”

  • Gada darba devējs”

Pretendenti dalībai konkursā – pašnodarbinātie, komersanti, komercsabiedrības, kas reģistrējušies un saimniecisko darbību veic Balvu novadā, un kuru kapitāla daļu turētājs nav Balvu novada pašvaldība.

Konkurss tiek rīkots divās kārtās. Pirmajā kārtā tiesības izvirzīt pretendentus “Balvu novada gada balvai uzņēmējdarbībā” ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai un iestādei, aizpildot vienotu pieteikuma anketu, kurā pamato  kandidāta izvēli pieteiktajā nominācijā.

Nominācijā “Gada sadarbības partneris” pretendentus izvirza Balvu novada pašvaldība, pašvaldības iestādes vai Balvu novada pagastu pārvaldes.

Konkursa otrajā kārtā pieteikumu rezultātu apkopošanu un nominācijām izvirzīto pretendentu atbilstību Nolikumā noteiktajiem kritērijiem veiks Balvu novada domes izveidota konkursa komisija. Komisijai ir tiesības izvirzīt arī savu ieteikto kandidatūru.

Pieteikuma anketas iesniedzamas līdz 15. oktobrim Balvu novada pašvaldībā 28. kabinetā pie sekretāres Bērzpils ielā 1A, Balvos vai sūtot pa pastu uz adresi: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1A, Balvi, LV – 4501. Pieteikuma anketu var aizpildīt arī elektroniski (no 1.10. līdz 15.10.2020. 17:00) šeit: https://forms.gle/uKSZrVqxdhDn7ef2A

Konkursa nolikums
PPieteikuma anketa
Pieteikuma anketa nominācijai “Gada sadarbības partneris” (izvirza Balvu novada pašvald
ība, pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes).

Konkursa uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā 2021. gada sākumā.*

Papildus informāciju par konkursu var saņemt Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2B, 2.stāvā pie uzņēmējdarbības speciālistes Guntas Božokas, e – pasts: gunta.bozoka@balvi.lv, tālrunis 26461435.

* Datums tiks noteikts, ņemot vērā situāciju ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai.

Facebooktwitter