Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties aptaujā!

Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību jaunizveidojamā Balvu novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un vēlas mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji, lai apzinātu jaunās pašvaldības darbības pilnveidošanas virzienus un noskaidrotu Jūsu viedokli par jaunizveidotā Balvu novada attīstības iespējām, tendencēm, esošajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Tādēļ, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 21. jūnijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt rakstveidā (izdrukājot) vai elektroniski.

Elektroniski anketu iespējams aizpildīt šeit:

Aptaujas anketa iedzīvotājiem PDF

Aptaujas anketa uzņēmējiem PDF

Drukātā veidā anketu var saņemt un aizpildīto aptaujas veidlapu lūdzam nogādāt:

BALVOS:

 • Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, 1.stāva pastkastītē;
 • Balvu Centrālajā bibliotēkā, Tirgus ielā 7;
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (San-tex norēķinu centrā), Partizānu ielā 14;
 • Balvu novada tūrisma informācijas centrā, Brīvības iela 46;
 • Sporta ielā 1, (Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Balvu novada pašvaldības policija);
 • Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 52.

PAGASTOS:

 • Balvu pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Bērzpils pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Briežuciema pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Bērzkalnes pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Lazdulejas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Kubulu pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Krišjāņu pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Tilžas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Vectilžas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;
 • Vīksnas pagasta pārvaldē un bibliotēkā;

Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums mūsu jaunizveidotā novada sekmīgā un saskaņotā attīstībā!

Abu dokumentu izstrādātājs ir teritorijas attīstības plānošanas uzņēmums „METRUM”, kura uzdevums kopā ar esošajām novadu pašvaldībām ir novērtēt jaunveidojamā Balvu novada pašvaldības rīcībā esošos resursus, piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, kā arī sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu. Darbs pie dokumentu izstrādes turpinās, organizējot tematisko darba grupu sanāksmes un noskaidrojot Jūsu, iedzīvotāju un uzņēmēju, viedokli. Pēc jaunās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas redakciju izstrādes, tās tiks nodotas publiskajai apspriešanai, kuras laikā ikviens varēs iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem un sniegt savu viedokli.

Facebooktwitter