Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2012

Stipra ģimene lauku sētā 2012
z/s ”Sidrabiņi”, Andris un Antra Kriviši (Bērzpils pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2012
z/s „ Doburūči”, Vilnis Čirka (Tilžas pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2012
SIA „Ciemiņi 2012”, Lielbāržu ģimene (Vīksnas pagasts)

Klientam draudzīgs uzņēmums 2012
z/s „Priežusili”, Valentīna Ozola (Vīksnas pagasts)

Uzņēmīgākais latvietis laukos 2012
z/s „Jaunmāliņi”, Jānis Pauliņš (Krišjāņu pagasts)

Netradicionālā saimniekošana laukos 2012
Saimniecība „Akmentiņi”, Līga un Agris Kupči (Briežuciema pagasts)

Ilggadēja saimniekošana laukos 2012
z/s „Zīles”, Ivars un Anna Buši (Bērzkalnes pagasts)

Veiksmīgs mājražotājs 2012
IK „Kolnasāta”, Dainis Rakstiņš (Bērzpils pagasts)

Paraugs daudzveidīgā saimniekošanā 2012
Saimniecība „Annas”, Ēvalds Garjānis (Bērzpils pagasts)

Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2012
SIA „MRM Pakalni”, Mairis Eņģis (Balvi)

Izturīgākais lauksaimnieks 2012
Saimniecība „Lūzenieki”, Sandra Stempere (Krišjāņu pagasts)

Dzimtas koka veidotāji laukos 2012
Saimniecība „Lieplapas”, Guntars un Elita Bukši (Vectilžas pagasts)

Dabai draudzīgākā saimniecība 2012
Saimniecība „Guntari”, Jānis un Vija Timenieki (Balvu pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2012
z/s „Cīruļi”, Ņina Smirnova (Lazdulejas pagasts)

Enerģiskākā saimniece laukos 2012
z/s „Ošsalas”, Silvija Salmane (Tilžas pagasts)

Elastīgākā lauku saimniecība 2012
Saimniecība „Silēni”, Vitālijs Petrovs (Kubulu pagasts)

Sabiedriski aktīvākais lauksaimnieks 2012
Saimniecība „Ošulāji”, Aigars Čirka (Vectilžas pagasts)

Savas zemes patrioti 2012
z/s „Kalna mājas”, Vilhelmīne un Imants Začesti (Briežuciema pagasts)

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2012
SIA „Balvu mežierīcības un konsultāciju centrs”, Oskars Keišs (Kubulu pagasts)

Lielākais nodokļu maksātājs 2012
SIA „Liepas Z”, Edvīns Dille (Lazdulejas pagasts)

Kvalitatīvu pakalpojumu sniedzējs 2012
SIA „Valdogs”, Dzidra Sērmūkša (Balvi)

Amata meistars 2012
SIA „Staburags – 1”, Pēteris Kravalis (Balvu pagasts)

Palīgs lauku sētā 2012
Veterinārārste, Rita Keiša