Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”

Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2014

Lielākais nodokļu maksātājs 2014
A/S “Balvu Enerģija”, valdes priekšsēdētājs Aivars Zāģeris (Balvi)
SIA “Balvi Flora” , valdes loceklis Ivars Zaharāns (Balvu pagasts)
SIA “A.K.7”, valdes loceklis Andrejs Kindzulis (Balvi)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2014
z/s “Ābelītes 2002”, Vilnis Dzenis (Tilžas pagasts)

Netradicionāla saimniekošana laukos 2014
Ināra un Zigurds Ločmeļi (Vectilžas pagasts)

Ilggadēja saimniekošana laukos 2014
Indra un Leonards Kiukucāni (Balvu pagasts)

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2014
SIA “Nita AM”, Anita un Māris Pitkeviči (Bērzkalnes pagasts).

Veiksmīgs mājražotājs 2014
Vineta Silauniece (Tilžas pagasts)

Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2014
Sandis Odumiņš (Bērzpils pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2014
Jānis Kašs (Briežuciema pagasts)

Enerģiskākā saimniece laukos 2014
Jūlija Petrova (Lazdulejas pagasts)

Radošākais lauksaimnieks 2014
Aigars Mednis (Balvi)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2014
SIA “Nagi un ragi” – Viesturs Luksts (Kubulu pagasts)

Novada tēla popularizētājs 2014
Uldis Arnicāns (Kubulu pagasts)

Klientam draudzīgs uzņēmums 2014
SIA “Tik-tak1” – Pēteris Annuškāns (Balvi)

Stipra ģimene laukos 2014
Kaņku ģimene (Krišjāņu pagasts)