Konkurss „Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā”


Balvu novada Gada balva uzņēmējdarbībā 2013

Uzņēmīgākā saimniece laukos 2013
z/s „Austrumi”, Gunta Kalniņa (Tilžas pagasts)

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2013
z/s „Līči”, Jānis Auziņš (Kubulu pagasts)

Veiksmīga saimniekošana laukos 2013
z/s „Pakalni”, Vera Prokofjeva (Bērzkalnes pagasts)

Stipra ģimene lauku sētā 2013
z/s „Ceļvidi”, Iveta un Oskars Raciborski (Bērzpils pagasts)

Enerģiskākais jaunietis laukos 2013
z/s „Pakalniņi”, Jānis Zelčs (Krišjāņu pagasts)

Izturīgākais lauksaimnieks 2013
z/s „Upmala”, Staņislavs Jermacāns (Vectilžas pagasts)

Savas zemes patriots 2013
z/s „Nordeki”, Guntis Ķikuts (Balvu pagasts)

Lauku mantojuma saglabātājs 2013
z/s „Kronīši”, Vija un Jāzeps Jermacāni (Briežuciema pagasts)

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2013
SIA „Dolo”, Normunds Lapsa (Lazdulejas pagasts)

Radošākais lauksaimnieks 2013
SIA „Žogmales”, Ivars Miška (Vīksnas pagasts)

Gada tirgotājs 2013
SIA “Cerera 1”, Ilmārs Mežals (Balvi)

Daudzveidīgas produkcijas ražotājs 2013
AS „Balvu Maiznieks”, Ņina Barsukova (Balvi)

Inovatīvu tehnoloģiju ieviesējs 2013
Andrejs Andrejevs, SIA „Amati” (Balvi)

Novada tēla popularizētājs 2013
SIA „Eco Fabrika ”, Guntars Šults (Balvi)

Ilggadējs uzņēmums 2013
SIA „Vaduguns”, Edgars Gabranovs (Balvi)

Lielākais nodokļu maksātājs 2013
SIA „Diogens audio”, Ilgonis Punculs (Balvi)

Par ieguldījumu slimnīcas saglabāšanā un renovācijā
SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Eva Smirnova (Balvi)