Konkurss “Esi uzņēmējs Balvu novadā”

Balvu novada pašvaldības konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Granta pretendents ir fiziska persona, kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā vai komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un veic saimniecisko darbību Balvu novada administratīvajā teritorijā ne ilgāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas.

Grantu piešķir:

  • uzņēmuma reģistrācijas izmaksām;
  • izejmateriālu iegādes izmaksām;
  • iekārtu un inventāra iegādei.

2018.gada konkursa uzvarētāji
2019. gada konkursa uzvarētāji
2020. gada konkursa uzvarētāji
2021. gada konkursa uzvarētāji


Informācija par konkursa izsludināšanu 2021. gadā, nolikums, pieteikuma anketa un kritēriji šeit.

Konkursa rīkotāja kontaktpersona papildus informācijai – uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2b, Balvos, e-pasts biznesacentrs@balvi.lv, tel.nr. 26461435.

Pašvaldības konkurss „Esi uzņēmējs Balvu novadā” ar finansiālo atbalstu, palīdz konkursa uzvarētājiem ātrāk un ar mazākiem riskiem uzsākt saimniecisko darbību Balvu novadā, mudina uzdrīkstēties apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pakāpeniski krāt pieredzi, neatlaidīgi virzīties uz priekšu un pārliecināties par savu varēšanu. Pirmajā izsludinātajā konkursā iesniegtās biznesa idejas parādīja, ka tās galvenokārt rodas no cilvēku intereses un jau uzkrātās pieredzes kādā konkrētā jomā, kurā ir vēlme kādu lietu darīt labāk, efektīvāk, citādāk. Ja šajā efektīvajā risinājumā ieguldījumi ir samērojami ar gaidāmo ieguvumu — uzņēmējdarbības ideja ir gatava un atbalstāma!